Drie opzeggingen sociale woning wegens bezit buitenlandse eigendom

Door Mathias Vanden Borre op 28 januari 2023

De voorbije drie jaar amper drie opzeggingen sociale woning wegens bezit van buitenlandse eigendom

 

“Als sociale huurder mag je geen eigen woning bezitten in België of het buitenland. Deze regel bestaat in Vlaanderen én Brussel,” stelt Mathias Vanden Borre. “Het grote verschil is dat er geen echt controle- of sanctioneringsbeleid is in onze hoofdstad. De voorbije drie jaar werden er door 14 van de 16 vastgoedmaatschappijen amper drie huurcontracten van sociale huurders opgezegd wegens het bezit van buitenlandse onroerende eigendommen. De resultaten in Vlaanderen doen vermoeden dat er veel sociale woningen in Brussel zouden kunnen vrijkomen bij een echte controle van de bestaande wetgeving.”

Naast de buitenlandse eigendommen, werden 33 contracten opgezegd wegens het bezit van een woning in België. Dit is uiteraard makkelijker te controleren via het kadaster. Op vraag van N-VA parlementslid Mathias Vanden Borre antwoordde de bevoegde staatssecretaris Ben Hamou (PS) dat deze opzeggingen vooral het gevolg waren van controles van ingediende aanslagbiljetten bij de belastingdienst. Twee vastgoedmaatschappijen, “De Lakense Haard” en “LOJEGA”, hebben geen gegevens meegedeeld. Voorts moest de staatssecretaris toegeven dat er binnen de EU wel enige informatie gedeeld wordt tussen de lidstaten, maar dat dit niet het geval is voor eigendommen in derde landen, gelet op het gebrek aan internationale samenwerkingsovereenkomsten. Dit antwoord doet vermoeden dat de drie buitenlandse eigendommen binnen de EU waren. Er is totaal geen zicht op eigendommen buiten de EU.

In Vlaanderen wordt sterk ingezet op een anti-fraude beleid in de sociale huisvestingsector. Het achterliggende principe hierbij is - zoals steeds - dat de schaarse sociale woningen moeten terechtkomen bij de kwetsbare personen die er ook daadwerkelijk recht op hebben. De meer dan 100.000 Brusselaars (51.000 gezinnen) op de wachtlijst voor een sociale woning tonen overduidelijk aan dat veel stadsgenoten dringend behoefte hebben aan een betaalbare en degelijke woning. “De door de staatssecretaris overgemaakte cijfers tonen evenwel aan dat het aanpakken van sociale fraude voor deze Brusselse regering geen prioriteit vormt”, meent N-VA parlementslid Mathias Vanden Borre.

Sinds maart 2021 controleert de Vlaamse overheid of sociale huurders eigendommen in het buitenland hebben. Intussen werden reeds 677 onderzoeken naar buitenlandse eigendommen uitgevoerd, waarbij 322 fraudeurs (bijna 50%!) tegen de lamp liepen. De cijfers stijgen nog verder, want niet alle huisvestingsmaatschappijen zijn reeds ingestapt in het systeem.  Het hoge aantal vaststellingen van fraude is te verklaren door de gerichte controles, bv. naar aanleiding van een zeer laag energieverbruik. Het gaat dan over gronden, huizen, appartementen en zelfs appartementsblokken in landen zoals Marokko, Turkije maar ook in EU-lidstaat Italië. Indien blijkt dat een huurder over een eigendom beschikt, moeten de verkregen sociale kortingen op de maandelijkse huur worden terugbetaald en tegelijkertijd wordt de sociale woning ook vrijgemaakt voor iemand die op de wachtlijst staat. “De 36 opgezegde sociale huurcontracten in Brussel zijn hoogstwaarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg. Ik roep de staatssecretaris op om zich beter te informeren over de voordelen van het Vlaamse controlebeleid en dit in Brussel in te voeren. Gezinnen die écht recht hebben op een sociale woning zullen haar dankbaar zijn,” besluit Vanden Borre.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is